YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

􏰀AMAÇ: Yapı Müteahhitliğini üstlenecek gerçek/tüzel kişilerin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yönlerden yapım konusu işi Plan, proje ve fen sanat kurallarına göre yapabilme kapasitesini sınıflandırmak

􏰀02/03/2019 tarihli 30702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

􏰀21/09/2019 tarihli 30895 sayılı Resmi Gazete ile Değişikliklere gidilmiştir.

YÜRÜRLÜK

􏰀Bu Yönetmelik yayım tarihinden 3 ay sonra 02/06/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

􏰀Belge gruplarının üstlenebileceği azami iş tutarı kriteri 02/12/2019 (yayım tarihinden 9 ay sonra) tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

KAPSAM; Yapı ruhsatına tabi her türlü yapım işinde,

Yapı müteahhitliğini üstlenecek gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Kapsam Dışı;
– 04/01/2002 Tarihli 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İşler
– 08/09/1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamındaki İşler

Müteahhitlik Yetki Belgesine Kimler Başvuramaz

 1. İflas edenler, tasfiye halinde olan, konkordato ilan edenler, mahkeme idaresi altında olanlar vb.
 2. Başvuru tarihinde geriye dönük son 3 yıl içerisinde mahkeme kararı ile; hile, vaat, nüfuz kullanma, rüşvet, sözleşmeye fesat karıştırma vb. suçları işleyenler,
 3. Sahte belge düzenleyen, kullanan veya buna teşebbüs eden,
 4. Hileli malzeme araç ve usuller kullanan, fen ve sanat kurallarına aykırı imalat yapanlar (3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi)

GEÇİCİ YETKİ BELGESİ NUMARASI KİMLERE VERİLİR;

-Tek parselde bir bodrum kat dışında en çok 2 katlı ve toplam yapı alanı 500 m2 geçmeyen yapılarda, yapı müteahhitliğini üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilir.

-Yapı müteahhitliğine ilişkin sorumluluğu üstlenmek kaydıyla; kendilerine ait yapıları inşa etmek üzere,

a)Vakıflara, derneklere, kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlara,

b)İl Özel İdaresi, belediye köy ve diğer kamu tüzel kişilerine ait ticari işletmelere,

c)Ana sözleşmelerinde kendi yapılarını inşa edebileceklerine dair aykırı hüküm bulunmamak ve işletme konusu gösterilmek şartıyla yapı kooperatiflerine,

ç)İskan dışı alanlarda yapılacak entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarımsal amaçlı seralar için yapı sahibine, verilir.

YETKİ BELGE NUMARASI İÇİN BAŞVURU;
(Güncel ve Başvuru Tarih itibariyle en az 1 ay süreyle geçerliliği olan)
Başvuru Formu (EK-1)
Sicil Durumu Beyannamesi (Ek-5)
Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi (Ek-7)
1- a) Gerçek Kişiler;
– Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Belgesi, (Oda Kayıt Belgesi: Faaliyet Konusu yapım işi olacak) – Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

b) Tüzel Kişiliklerde;

– Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, Unvan ve nevi değişikliği, Son hissedar oranlarının dağılımı, şirket müdürü)

– Ticaret ve Sanayi Odasından kayıt ve faaliyet Belgesi – Noter Tasdikli İmza Sirküleri
– Ortakların kimlik fotokopileri
2- Ekonomik ve Mali Yeterlik Bildirim Formu (Ek-2)

3- Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (Ek-3)

Başvurular İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyonunca değerlendirilir! Ön inceleme yapılmayacaktır.

2- EKONOMİK VE MALİ YETERLİKLER (EK-2)

A- BİLANÇO;
a)Cari oranın en az 0,50,
b)Öz kaynak oranının en az 0,10,
c)Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması gerekir.

Son 3 yıl<1 yıl önce< Başvuru Tarihi
4 yıl önce < 2 yıl önce< 1 yıl öncesi sunulmaması halinde,
(Başvuru Tarihi: 01/01/…-30/04/…)
(Parasal Tutarlarının Ortalaması üzerinden hesaplanır) (R3 üç yıl (02/03/2022) uygulanmayacak! Ancak beyan edilecek)

B- İŞ HACMİ (CİRO)
Son altı yıla kadar <1 yıl öncesi< Başvuru tarihi F grubu için> iş deneyim tutarının %10
Üst gruplar için >%20

C- BANKA REFERANS MEKTUBU (Ek-3)

– G grubu için; % 51 veya daha fazla hissesi beş yıldır mimar veya mühendis ortağa ait olan tüzel kişiler ve mimar veya mühendis gerçek kişilerden istenmez.

– Başvuranın bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının, başvurulan yetki belgesi grubunda sunulması gereken asgari iş deneyim tutarının % 5’inden az olmadığı tevsik edilir.

3- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİKLER

A) İŞ DENEYİM BELGELERİ

1- İş Bitirme
2- İş Denetleme
3- İş Yönetme
4- İnşaat Müh. / Mimar Diploması

B) İŞ GÜCÜ BELGELERİ(EK.4) 􏰁 Usta iş gücü
􏰁 Teknik personel iş gücü

SON ÜÇ YILA KADAR ORTALAMASI<1ÖNCEKİ YIL<BAŞVURU TARİHİ

(Bu kriter 3 yıl uygulanmayacak)

A) İŞ DENEYİM BELGELERİ

􏰀 Gerçek ve tüzel kişilerin yapım işlerinde benzer iş grupları listesinin “(B) Üst yapı (Bina) işleri” başlığı altındaki I. Grup, II. Grup ve III. Grup kapsamında yaptığı işlerle ilgili olarak deneyimini gösteren; iş bitirme belgeleri, iş denetleme belgeleri ve iş yönetme belgeleri, iş deneyimi olarak kabul edilir.

 • 􏰀  Yapımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen belgeler değerlendirmeye alınmaz.
 • 􏰀  Şahıs şirketi ortaklarının (komandit şirketin komanditer ortağı hariç) şirketten ayrılmaları halinde, şirket adına düzenlenmiş olan iş bitirme belgesi ayrılan ortakların hisseleri oranında şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilir. Bu belgelerin şirket adına kullanılmasında belge tutarı değerlendirilirken ayrılan ortakların hisselerine isabet eden tutar belge toplamından düşülür.
 • 􏰀  İş deneyimini gösteren belgeler, kullanıldığı yetki belge numarasının belge grubu geçerlik süresi sonuna kadar başka bir gerçek veya tüzel kişiye kullandırılamaz.

Yönetmeliğin 28. maddesi kapsamında atıf yapılan mevzuatın; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinden

􏰀İş deneyim belgelerinin verilmesi başlığında

Madde 47-6: İş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday ve istekli tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde; en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

Yönetmeliğin 28. maddesi kapsamında atıf yapılan mevzuatın; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinden

􏰀İş deneyim tutarının tespiti başlığında

Madde 46-6: Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması suretiyle hesaplanan bedelin % 60’ı esas alınır.

Yönetmeliğin 28. maddesi kapsamında atıf yapılan mevzuatın; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinden

􏰀 Değerlendirmeye ilişkin esaslar başlığında

Madde 48-8 “Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda;

a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar, (2019 yılı için yıllık 334.368 TL)

b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.”

1-İŞ BİTİRME;

􏰀 İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara tek sözleşme ile taahhüt ettikleri işler için, geçici kabulün yapılmış olması durumunda “iş bitirme belgesi” düzenlenir.

2- İŞ DENETLEME BELGESİ

 • 􏰀  1) İş deneyim belgesi düzenleme konusunda yetkili kurum ve kuruluşlara, ilgili mevzuat gereğince denetledikleri işlerde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak koşuluyla, kontrol mühendisi, şantiye mühendisi ve kontrol şefine,
 • 􏰀  2) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla, şantiye mühendisi ve şantiye şefine,
 • 􏰀  3) Özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde, yüklenici bünyesinde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla, şantiye mühendisi ve şantiye şefine tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

3- İŞ YÖNETME BELGESİ;

 • 􏰀  1) Görevlendirme yazısı/idari düzenleme uyarınca şube müdürü, proje müdürü, kontrol amiri, inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik seviyede görev yapanlar, il müdürü ve yardımcıları, bölge müdürü ve yardımcıları ile yapım ve/veya teknik işler daire başkanı ve yardımcıları, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcıları ve genel müdür.
 • 􏰀  2) Yüklenici bünyesinde anonim şirketlerde genel müdür, murahhas müdür, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı, limited şirketlerde şirket müdürü .
 • 􏰀  3) Yüklenici bünyesinde veya özel sektör işlerinde proje müdürü.İş denetleme ve yönetme belgeleri 1/5 oranında iş deneyimi olarak dikkate alınır.

İŞ DENEYİM BELGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİTEK SÖZLEŞME VE/VEYA YAPI RUHSATI DAYALI OLARAK;

TOPLU YAPI NİTELİĞİNDEKİ YAPILARIN İŞ DENEYİM BELGELERİNDEKİ MİKTARLAR TOPLANMAK SURETİYLE TEK İŞ DENEYİMİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİR.

BAŞVURU TARİHİ

SÖZLEŞME TARİHİ (RUHSATTA YER ALIR)
BENZER İŞ GRUPLARI KAPSAMINDA TUTAR

ÖRNEK 1 – YALNIZ DİPLOMANIN İŞ DENEYİM OLARAK KULLANILMASI

 • 􏰀  İNŞAAT MÜHENDİSİ YA DA MİMARIN MEZUNİYET YILI 2007
  MEZUNİYETTEN SONRA GEÇEN SÜRE: 2019-2007 = 12 YIL
  MEZUNİYET BELGESİNE AİT İŞ DENEYİM TUTARI = 12 x 334.368 = 4.012.416 TL
 • 􏰀  G GRUBU İÇİN 2019 YILI ASGARİ İŞ DENEYİM TUTARI 4.251.977,59 TL OLDUĞUNDAN H GRUBU YETKİ BELGESİNDE KALMAKTADIR.
 • 􏰀  YÖNETMELİK GEREĞİ H GRUBU YETKİ BELGESİ HERHANGİ BİR MESLEKİ, TEKNİK, MALİ VE EKONOMİK ARANMAMAKTADIR.
 • 􏰀  GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE İNŞAAT MÜH VEYA MİMAR DİPLOMASINA SAHİP İSTEKLİNİN G GRUBU YETKİ BELGE ALABİLMESİ İÇİN MEZUNİYETTEN SONRA GEÇEN SÜRE MİNİMUM 13 YIL VE ÜSTÜ OLMALIDIR.

ÖRNEK 2 – DİPLOMA VE İŞ DENEYİM BELGESİNİN BERABER DEĞERLENDİRMESİ

 • 􏰀  İNŞAAT MÜHENDİSİ YA DA MİMARIN MEZUNİYET YILI 1991 MEZUNİYETTEN SONRA GEÇEN SÜRE: 2019-1991 = 28 YILMEZUNİYET BELGESİNE AİT İŞ DENEYİM TUTARI = 28 x 334.368 = 9.362.304 TL
 • 􏰀  İLGİLİ İDARESİ TARAFINDAN SÖZLEŞME YILI 2016, TUTARI 1.500.000 TL OLAN İŞ DENEYİM BELGESİ
 • 􏰀  İŞ DENEYİM BELGESİNİN GRUP TAYİNİ İÇİN:MEZUNİYETTEN SONRA GEÇEN SÜRE 15 YILDAN FAZLA OLMASINA RAĞMEN GERÇEK/TÜZEL KİŞİ ADINA DÜZENLENMİŞ İŞ DENEYİM BELGESİNİN BULUNMASI SAYESİNDE; (İŞ DENEYİM BELGESİNİN BENZER İŞ GRUBU VE TUTARININ ÖNEMİ BULUNMAZ.)BU ÖRNEK İÇİN 9.362.304 TL OLARAK DEĞERLENDİRİLİR.
 • 􏰀  F GRUBU İÇİN 2019 YILI ASGARİ İŞ DENEYİM TUTARI 6.074.253,70 TL ‘Yİ KARŞILAMAKTADIR.

ÖRNEK 3 – YÜKLENİCİ – İŞ BİTİRME BELGESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

􏰀 GERÇEK/TÜZEL KİŞİYE AİT İŞ BİTİRME BELGELERİ İLE İLGİLİ:
SON 15 YIL İÇİNDE ALINMIŞ EN FAZLA MİKTARDA OLAN İŞ DENEYİM

BELGESİ TUTARI;
5.000.000 TL (2019 YILINA GÜNCELLENMİŞ TUTAR)

 • 􏰀  BİTİRİLEN İŞLER İÇİNDE GERİYE DOĞRU SON 5 YIL İÇİNDE BİTİRDİĞİ İŞLERİN BEDELİNİN TOPLAMI;16.000.000 TL (2019 YILINA GÜNCELLENMİŞ TUTAR)
 • 􏰀  SON 5 YIL İÇİNDE BİTİRDİĞİ İŞLERİN BEDELİNİN TOPLAMI, SON 15 YIL İÇİNDE ALINMIŞ EN FAZLA MİKTARDA OLAN İŞ DENEYİM BELGESİ TUTARININ 3 KATINI (5.000.000 x 3 = 15.000.000 TL) GEÇTİĞİNDEN DEĞERLENDİRİLECEK İŞ DENEYİM BELGESİ TUTARI 15.000.000 TL OLARAK ALINIR.

ÖRNEK 4 – YÜKLENİCİ – İŞ BİTİRME BELGESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

GERÇEK/TÜZEL KİŞİYE AİT İŞ BİTİRME BELGELERİ İLE İLGİLİ:

 • 􏰀  SON 15 YIL İÇİNDE ALINMIŞ EN FAZLA MİKTARDA OLAN İŞ DENEYİM BELGESİ TUTARI;5.000.000 TL (2019 YILINA GÜNCELLENMİŞ TUTAR)
 • 􏰀  BİTİRİLEN İŞLER İÇİNDE GERİYE DOĞRU SON 5 YIL İÇİNDE BİTİRDİĞİ İŞLERİN BEDELİNİN TOPLAMI;9.000.000 TL (2019 YILINA GÜNCELLENMİŞ TUTAR)
 • 􏰀  SON 5 YIL İÇİNDE BİTİRDİĞİ İŞLERİN BEDELİNİN TOPLAMI, SON 15 YIL İÇİNDE ALINMIŞ EN FAZLA MİKTARDA OLAN İŞ DENEYİM BELGESİ TUTARININ 3 KATINI (5.000.000 x 3 = 15.000.000 TL) GEÇMEDİĞİNDEN DEĞERLENDİRİLECEK İŞ DENEYİM BELGESİ TUTARI, SON 15 YIL İÇİNDE ALINMIŞ EN FAZLA MİKTARDA OLAN İŞ DENEYİM BELGESİ TUTARININ 2 KATI OLAN 10.000.000 TL OLARAK ALINIR.

• H grubu için iş deneyim ve iş gücü koşulu aranmaz.
• Birdenfazlasözleşmeyeveyayapıruhsatınakonuedilsedahiaynıparselde

yer alan veya toplu yapı niteliğinde olan yapılar tek iş olarak dikkate alınır.

F grubu örnek;

􏰀 Sağlanması gereken iş deneyimi
14. md 1. fıkrasının e bendinde “F grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/10’unu

geçen”
Sağlanması gereken (asgari) iş deneyimi = ED x İDO (Eşik Değer 2019 yılı için 60.742.537,00 TL)

= 60.742.537,00 x 1/10 = 6.074.253,70 TL Sağlanması gereken (asgari) iş deneyimi > 6.074.253,70 TL olmalıdır.

Asgari iş deneyimi tutarının belirlenmesinde Yönetmeliğin 16. md 2. fıkrası;

“Sunulan iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde tek sözleşmeye ve/veya yapı ruhsatına dayalı olarak başvuru tarihinden geriye doğru

son on beş yıl içerisinde alınmış iş deneyim belgelerinin en fazla miktarda olanın iki katı alınarak veya daha büyük sonuç vermek şartıyla,

bitirilen işler içinde geriye doğru son beş yıl içinde bitirdiği işlerin bedelinin toplamı alınarak iş deneyim tutarı belirlenir.

Toplama işleminde son on beş yıl içerisindeki en büyük işin iş deneyim miktarının üç katından fazlası dikkate alınmaz.

F grubu örnek;

􏰀 İş hacmi (ciro) % olarak
İş hacmi belirlenmesinde Yönetmeliğin 12. md 4. fıkrası “Sunulacak iş hacmini

gösteren belgelere göre

(EK-2 EKONOMİK VE MALİ YETERLİK BİLDİRİM FORMU) … başvurulan yetki belgesi grubunda sunulması gereken asgari iş deneyim tutarının F grubu için % 10’undan az olmaması gerekir.” hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

ciro > F grubu için sağlanması gereken iş deneyim tutarı x 1/10 6.074.253,70 TL x 1/10 = 607.425,37 TL
İş hacmi > 607.425,37 TL olmalıdır.

“…başvuru yapılan yıldan önceki yıla ait veya başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki
belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.”

F grubu örnek;

􏰀 Banka referans mektubu Yönetmeliğin 12 md 3 fıkrasında

“başvurulan yetki belgesi grubunda sunulması gereken asgari iş deneyim tutarının % 5’inden az olmadığı belgelendirilir « (EK-3)

6.074.253,70 TL x 5/100 = 303.712,69 TL
Banka referans mektubu > 303.712,69 TL olmalıdır.

F grubu örnek;

􏰀Üstlenilebilecek azami yapım işi

Yönetmeliğin 14. md 3. fıkrasının b bendinde “F grubundakiler, yapı yaklaşık maliyeti asgari iş deneyim miktarının 2 katını geçmeyen yapım işlerini üstlenebilir.”

6.074.253,70 TL x 2 = 12.148.507,40 TL Üstlenilebilecek yapım işi < 12.148.507,40 TL dir.

YETKİ BELGE GRUPLARININ GEÇERLİLİK SÜRESİ VE YENİLEME İŞLEMİ

1- Belge Geçerlilik Süresi ≤ 5 Yıl (İş Deneyim Belgelerinin Geçerlilik Süresi Kadar) (H Grubu hariç)

2- İş Deneyim Belgesi Süresi Dolanlarda yenileme tarihi beklenmez!

3- Ortak Girişimlerde;
-Yetki Belge Numarası iptal edilmedikçe, -Belge Grubu değişmedikçe, devam eder.

4- Belgesini yenilemeyenler veya yeterliliklerini kaybedenler H Grubuna düşer.

5- Yetki belge numarası iptal edilenler için; grup yenilemesi veya yeni grup belirlemesi işlemleri yapılmaz!

YETKİ BELGE NUMARASININ İPTALİ

İdarenin Bildirimi üzerine başlatılan iptal işlemi;

1- Yapım işinin ruhsat ve eklerine aykırı olarak gerçekleştirilmesi ve 3194 sayılı Kanunun 32.maddesine göre verilen süre içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde; 5 yıl,

2- Yapım işinin ruhsat ve eklerine aykırı olarak gerçekleştirilen imalatın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde; 10 yıl,

3- Ruhsat düzenleme tarihi-yapı kullanma izin belgesi verilme tarihine kadar; 3194 sayılı Kanunun 42.maddesine göre aynı veya farklı işler için 3 defa idari para cezası verilmesi halinde; 1Yıl,

4- Müteahhidin yapım işlerinden doğan sigorta prim borçlarını ödememesi, vergi borcu bulunması veya Kanunla belirlenen diğer sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde; 1 Yıl,

Müdürlükçe başlatılan iptal işlemi;
5- Belge başvurusunda yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verilmesi,

6- Başvuru tarihinde belge grubu belirlenmesine ilişkin şartların bulunmadığının sonradan anlaşılması,

7- Yetki belgesi grubu için izin verilenden daha fazla iş üstlenilmesi,
8- Yetki belge numarası sahibinin talep etmesi, İMYBK kararı ile belgesi iptal edilir.

!5,6,7.maddeler nedeniyle yetki belge numarası iptal edilenler iptal kararından sonra 1 yıl süreyle yeniden başvuru yapamazlar!

YETKİ BELGE NUMARASININ İPTALİ İtirazlar;

-20.maddenin birinci fıkrası hariç iptal kararlarının bildirimini izleyen 5 iş günü içerisinde itiraz komisyonuna yapılır.

-Komisyonca eksiklik bulunmaması halinde 7 iş günü içerisinde gerekçeli karar alınır ve yöneticiye sunulur.3 iş günü içerisinde kararı onaylar ve 3 iş günü içerisinde başvuru sahibine bildirilir.

İtiraz Komisyonları Bakanlık bünyesindedir.

İptalin kaldırılması;
Madde 24-Sorumluluklarının yerine getirmesi ve Yasaklılık süresinin sona ermesi halinde YBN kullanımına izin verilir.

Dikkat edilmesi gereken süre ve hususlar;

Başvurular, İptal ve İptalin Kaldırılması İşlemleri İl Müteahhitlik Yetki Belge komisyonunca yürütülür!

 • 􏰀  Başvurular;-Eksiklikler başvurunun kayda alındığı tarihi izleyen beş iş günü içinde başvuru sahibine bildirilir.
  -Başvuru sahibinin bildirimden sonraki beş iş günü içerisinde başvurusundaki eksiklik, çelişki veya hataları gidermemesi halinde başvuru reddedilir, -Başvuru eksikliklerin giderildiği tarihte başlar.-Tebligatlar beyan edilen adrese veya elektronik posta adresine yapılır.
 • 􏰀  İptal ve kaldırma işlemlerinde;
  Eksiği bulunmayan Yetki belgesi numarası iptal ve iptalin kaldırılması teklifleri, İMYB Komisyonunca karara bağlanır.
  Bu karar üç iş günü içerisinde İl Müdürünce onaylanır.
  Onayı takip eden üç iş günü içerisinde Müteahhitlik Yetki Belge Numarası İptaline Dair Talep Formu (Ek-11)/İptal Kaldırma Kararı Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça iptal kararları 15 günlük periyotlar halinde Resmi Gazetede yayımlanır.
  İptal ve kaldırma kararları ayrıca ilgili idareye de bildirilir.

TEŞEKKÜRLER
Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Yapı Denetim Şube Müdürlüğü)

Kategoriler: İnşaat

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir